Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for HOU KAJAKKLUB

 • 3. marts. 2024
 • § 1.           Navn og hjemsted:

Stk. 1.      Klubbens navn er Hou Kajakklub.

Stk. 2.      Klubbens hjemsted er Hou by i Aalborg Kommune.

Stk. 3.      Klubbens tilhørsforhold til idrætsforbund, idrætsorganisationer og andre forpligtende fællesskaber afgøres af generalforsamlingen.

 • § 2.           Formål:

Stk. 1.      Klubbens formål er:

 1. a) at forestå driften af kajakklubben i Hou.
 2. b) at sikre at klubbens medlemmer kan udøve kajakroning under de bedst mulige forhold, samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger på Hou havn.
 3. c) at sikre, at medlemmerne får det nødvendige kendskab til sikkerhedsreglerne for kajakroning.
 4. d) at skabe grundlag for gode sociale relationer og et trygt samvær mellem generationerne.
 • § 3.           Medlemskab:

Stk. 1.      Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at, arbejde for foreningens formål.

Stk. 2.      Alle, kan optages i klubben, aldersgrænsen er dog fra 8 år med forældres samtykke.

Aktive ungdomsroere under 18 år kan optages når

forældre/værges samtykke foreligger.

Stk. 3.      Indmeldelse kan ske til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller på klubbens hjemmeside.

Medlemskabet er først gyldigt når både indskud og første års kontingent er betalt.

Stk. 4.      Medlemskabet er bindende for 1 år.

Stk. 5.      Medlemskab er gældende fra 1. april i indmeldelsesåret.

til 31. marts i det efter følgende år.

Stk. 6.      Udelukkelse af et medlem, kan ske ved overtrædelse af eller manglende vilje til at efterleve foreningens vedtægter og regler. Udelukkelse kræver enighed i bestyrelsen og foretages af denne. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen, på den næstfølgende generalforsamling.

 • § 4.           Kontingent og indskud:

Stk. 1.      Årligt kontingent og evt. indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingent betales senest 1 april efter generalforsamlingen.

Det fastsatte indskud, betales pr husstand og / eller pr medlem ved optagelse.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt eller solgt ved ophør af medlemskab.

Stk. 2.      Kontingentrestance udover 1 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen og evt. nyt indskud er betalt.

 • § 5.           Generalforsamlingen:

Stk. 1.      Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal af personligt fremmødte, dog mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.      Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i forbindelse med sæsonstart og fastsættes til første søndag i marts måned.                 Generalforsamlingen afholdes i Hou med mødetidspunkt kl. 11.00 Indkaldelse skal ske 3 uger før generalforsamlingen pr. mail eller andet.

Stk. 3.      Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med mindst 1 måneds medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.      Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Beretninger fra udvalg og Hou havn
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
 8. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag
 9. Forelæggelse af budget
 10. Fastsættelse af klubkontigent og evt. klubindskud
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1
 12. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1 år.            
 13. Eventuelt.

Stk. 6.      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7.      Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8.      Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (mindst en stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning af blot en stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 9.      Valgbar er ethvert aktivt medlem. Er medlemmet ikke til stede kan opstillingen ske ved skriftlig accept fra den der ønskes opstillet.

 • § 6.           Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1.      Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.      Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og skal ske skriftlig til samtlige medlemmer på E-mail.

 • § 7.           Klubbens daglige ledelse/ bestyrelsen:

Stk. 1.      Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og vælges således:

 1. a) formand vælges på ulige år for 2 år
 2. b) kasserer vælges på lige år for 2 år,
 3. c) 1 øvrigt bestyrelsesmedlem vælges på ulige år for 2 år
 4. d) 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år for 2 år.

Stk. 2.      Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutning.

Stk. 3.      Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger medlemmer til Hou Havns bestyrelse og Hou Søsportscenter i overensstemmelse med deres Vedtægter.

Stk. 5.      Formanden – og i dennes fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen kan ske, når formanden skønner det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter at anmodningen er sendt til formanden. Indkaldelsen sker skriftligt (E-mail) med angivelse af dagsorden.

 • § 8.           Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1.      Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.      Bestyrelsen er, med hensyn til regnskabet, ansvarlig over for generalforsamlingen og skal underskrive det reviderede regnskab.

Stk. 3.      Klubbens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4.      Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5.      Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved den enes forfald, tegnes klubben af den anden i forening med 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Ved optagelse af lån og andre bindende transaktioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 • § 9.           Vedtægtsændringer:

Stk. 1.      Disse vedtægter kan kun ændres, helt eller delvis, på en generalforsamling, og hertil kræves simpelt flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer (mindst 1 over halvdelen).

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de er vedtaget.

 • § 10.         Klubbens opløsning:

Stk. 1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Stk. 2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på den, til formålet, indkaldte ekstraordinære generalforsamling, men 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen skriftlig (E-mail) med mindst 8 dages varsel indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 2 uger og højst 4 uger efter den første ekstraordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Stk. 3.      I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuel formue anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til frivilligt foreningsarbejde i Aalborg kommune, dog fortrinsvis i Hou by.

Konkret anvendelse besluttes på den opløsende generalforsamling.

 • § 11.         Datering:

Stk. 1.      Således vedtaget på generalforsamlingen den 03 marts 2024 med øjeblikkelig ikrafttræden.

____________                                          ________________

Signerende formand                                 Signerende dirigent

Michael Hansen                                           Peter Sloth Vagner Karlsen